Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2018

iamlosingmyselfff
Przeraża mnie to, jak bardzo można się co do kogoś pomylić.
— salute.soup.
Reposted fromSalute Salute viapersona-non-grata persona-non-grata
iamlosingmyselfff
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viazwariowalam zwariowalam
iamlosingmyselfff
iamlosingmyselfff
1588 5465 500
Reposted fromdoener doener viazwariowalam zwariowalam
iamlosingmyselfff
Zanim zdecydujesz się być z kimś - naucz się być sam. Umieć być samemu, znaczy stać się kimś emocjonalnie niezależnym.
— Wojciech Eichelberger; Krótko mówiąc
Reposted frommercurygirl mercurygirl viaonlyhope onlyhope
iamlosingmyselfff
6336 ecbd 500
Reposted frompiehus piehus viapersona-non-grata persona-non-grata
iamlosingmyselfff
iamlosingmyselfff
iamlosingmyselfff
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viapersona-non-grata persona-non-grata
iamlosingmyselfff
iamlosingmyselfff
0899 4731
Reposted fromkarahippie karahippie viazwariowalam zwariowalam
iamlosingmyselfff
0616 5fc2
Reposted fromkarahippie karahippie viazwariowalam zwariowalam
iamlosingmyselfff
8267 e253 500
Reposted from4777727772 4777727772 viazwariowalam zwariowalam
iamlosingmyselfff
2145 a213
Reposted fromczajnikq czajnikq viazwariowalam zwariowalam
iamlosingmyselfff
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
iamlosingmyselfff
7533 d3ea 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viazwariowalam zwariowalam
3802 c93a 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viazwariowalam zwariowalam
iamlosingmyselfff
iamlosingmyselfff
Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie.
— William Wharton
iamlosingmyselfff
0544 476a
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl