Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2018

iamlosingmyselfff
iamlosingmyselfff
8567 c50c 500
Reposted fromnutt nutt viaonlyhope onlyhope
iamlosingmyselfff
Jak to jest mieć trzy lata? Czy byłem szczęśliwy? Czy byłem kochany? Nie pamiętam. Później od siódmego czy dziesiątego roku życia pamiętam jakieś urywki. Jakieś sceny. Mam takie zdjęcie, na którym siedzę nad „Poczytaj mi, mamo”. Jestem ubrany w białą koszulkę z zaokrąglonym kołnierzykiem. Dołki w policzkach. Fryzurę na garnek. Patrzę uśmiechnięty w książkę. Jestem pełen nadziei. Ufności. Świat jest dla mnie dobrym, przyjaznym, ciepłym miejscem. Kiedy to znika?
— Piotr C. "BRUD"
iamlosingmyselfff
iamlosingmyselfff
3733 7f5e
NOJAPIERDOLE
9775 be19 500
iamlosingmyselfff
1974 0eb5 500
Reposted fromtfu tfu viapersona-non-grata persona-non-grata
iamlosingmyselfff
4955 c962 500
Reposted fromyikes yikes viapersona-non-grata persona-non-grata
iamlosingmyselfff
3533 7ed7 500
iamlosingmyselfff
5300 64f7 500
iamlosingmyselfff
8137 d0a8 500
Reposted fromIriss Iriss viaszarakoszula szarakoszula
6626 83e0
Reposted fromdorks dorks viaszarakoszula szarakoszula
iamlosingmyselfff
0887 b4f8
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaszarakoszula szarakoszula
iamlosingmyselfff

April 30 2018

iamlosingmyselfff
2413 eb20 500
Reposted fromblutelf blutelf viazwariowalam zwariowalam
iamlosingmyselfff
2594 e247
iamlosingmyselfff
Reposted fromPoranny Poranny viazwariowalam zwariowalam
iamlosingmyselfff
Reposted fromewelina ewelina viazwariowalam zwariowalam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl